Stavební povolení

Bazén - stavební povolení

Ohodnotit tuto položku
(10 hlasů)
Bazén - stavební povolení

Pro stavbu bazénu do 40m² zastavěné plochy postačí územní souhlas bez stavebního povolení nebo ohlášení. Pro stavbu bazénu větší jak 40m2 je třeba územní rozhodnutí a stavební povolení vydané příslušným stavebním úřadem.Zapuštěný rodinný bazén

Nový stavební zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 183/2006 Sb. v částce č. 63. Tato norma nahrazuje stávající stavební zákon č. 50/1976 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů.Úplné znění nového stavebního zákona naleznete na internetových stránkách ministerstva vnitra.

Seznam staveb a prací, které lze realizovat bez povolení a bez ohlášení je uveden v ustanovení § 103 stavebního zákona. Stavby, které lze realizovat na základě ohlášení, jsou uvedeny v ustanovení § 104 nového stavebního zákona. Ostatní stavby neuvedené v ustanoveních § 103 a 104 nového stavebního zákona, je možné realizovat pouze na základě stavebního povolení. Většina bazénů bude patřit do kategorie staveb, kde není nutné ani ohlášení, zbytek do kategorie staveb, které lze realizovat na základě ohlášení.

To, že bazén lze stavět bez ohlášení ovšem neznamená, že stavebník se pustí do díla živelně, bez jakýchkoliv pravidel. Dopustil by se správního deliktu, kde mu stavební úřad může uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.

Postup jednání se stavebním úřadem při výstavbě bazénu do 40 m2 zastavěné plochy:

Bazén do 40 m2 zastavěné plochy spadá dle § 103 1.d.5 mezi stavby, na které není nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Žadatel vyplní Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu. Tento formulář je k dispozici na www.mmr.cz kapitola územní plánování a stavební řád, kde jsou k dispozici všechny formuláře žádostí, podávaných dle nového stavebního zákona.

Po vyplnění jednoduchého Oznámení o záměru u území k vydání územního souhlasu(které má celkem 6 stran) a podání na místě příslušný stavební úřad má tento úřad lhůtu 30-ti dnů na posouzení záměru, zda je v souladu s § 90 stavebního zákona. Pokud zjistí že ano, vydá v této lhůtě 30-ti dnů územní souhlas se záměrem. Dojde-li však stavební úřad k závěru, že záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, nebo je-li třeba stanovit podmínky pro jeho realizaci, rozhodne usnesením do 30-ti dnů o projednání záměru v územním řízení.

V praxi to znamená, že bazén bude na bezproblémovém stavebním pozemku, a mimo sousedů se k němu nebude vyjadřovat žádný dotčený orgán. Vlastníci sousedních pozemků musí být bezproblémoví, a musí podepsat, že se záměrem souhlasí. Pokud jedna z dotčených osob souhlas nepodepíše, stavební úřad rozhodne usnesením o projednání záměru v územním řízení.


Postup jednání se stavebním úřadem při výstavbě bazénu nad 40 m2 zastavěné plochy:

Bazén nad 40 m2 zastavěné plochy spadá dle § 104 2.a. mezi stavby, které vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu. Žadatel vyplní Ohlášení stavby. Tento formulářje k dispozici na www.mmr.cz kapitola územní plánování a územní řád, kde jsou k dispozici všechny formuláře žádostí, podávaných dle nového stavebního zákona.

 

Po vyplnění jednoduchého formuláře Ohlášení stavby (6 stran, část a) a doložení všech potřebných příloh ( část b), celkem 11 příloh) a podání na místně příslušný stavební úřad má tento úřad možnost usnesením toto podání odložit, pokud zjistí, že podání nemá všechny náležitosti dle § 105, odst. 1 až 3. Pokud podání přijme, má stavební úřad lhůtu celkem 40 dnů na udělení souhlasu a doručení souhlasu žadateli-stavebníkovi. Druhou možností je, že stavební úřad zjistí, že ohlášená stavba je v rozporu s územně plánovací informací nebo s obecnými požadavky na výstavbu a stavbu usnesením zakáže. Na toto má lhůtu 30 dnů ode dne podání ohlášení stavby. Pokud stavební úřad ve lhůtě do 40-ti dnů žadateli nedoručí žádné stanovisko, ani usnesení o zákazu stavby dle § 107, platí, že stavební úřad souhlas udělil.

Číst 26663 krát

Související položky (podle značky)

 • Zasklení lodžie - stavební povolení

  Zasklení lodžie vyžaduje ohlášení stavebních úprav příslušnému stavebnímu úřadu.

 • Výměna střešní krytiny - stavební povolení


  Jde-li o výměnu krytiny za krytinu ze stejného materiálu a přibližně stejné barvy, nevyžaduje výměna stavební povolení ani ohlášení.
 • Výměna oken - stavební povolení

  Jde-li o výměnu oken za okna nová ve stejných rozměrech jako okna původní nevydává se stavební povolení ani ohlášení. Bude-li rozměr oken změněn jde o změnu vzhledu stavby vyžadující stavební povolení.
 • Rekonstrukce bytového jádra - stavebni povolení

  Stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby...
 • Přípojka kanalizace

  Je charakterizována úsekem potrubí od vyústění z objektu k zaústění do hlavní kanalizační sítě.

  Kanalizační přípojku lze povolit dle zákona č. 183/2006 Sb. například vydáním územního souhlasu - týká se samostatného povolení kanalizační přípojky nebo povolení přípojky společně s rodinným domem (RD) do 150 m2. O dalších variantách povolení kanalizační přípojky se informujte na stavebním úřadě.

O CHCI PROJEKT DOMU.cz

Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.

Login Form

KONTAKT NA NÁS