Stavební povolení

Přípojka kanalizace

Ohodnotit tuto položku
(12 hlasů)
Přípojka kanalizace

Je charakterizována úsekem potrubí od vyústění z objektu k zaústění do hlavní kanalizační sítě.

Kanalizační přípojku lze povolit dle zákona č. 183/2006 Sb. například vydáním územního souhlasu - týká se samostatného povolení kanalizační přípojky nebo povolení přípojky společně s rodinným domem (RD) do 150 m2. O dalších variantách povolení kanalizační přípojky se informujte na stavebním úřadě.


Postup při zřizování nové kanalizační přípojky

- Zjištění možnosti napojení na veřejnou kanalizační síť v dané lokalitě, - Návštěva místní vodárenské společnosti, projednání stavebního záměru, projednání možností zřízení kanalizační přípojky, získání podkladů o kanalizačním řadu a technické projednání - návštěva nejlepe společně přímo s projektantem
- Zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí dle požadavku příslušného stavebního
orgánu pro danou lokalitu, včetně souhlasného stanoviska provozovatele veřejné kanalizační sítě- obsah dokumentace.
V rámci PD je nutno zjistit existenci inženýrských sítí všech správců, které by mohly být stavbou kanalizační přípojky dotčeny.
Projektová dokumentace musí osahovat v dokladové části vyjádření těchto správců, včetně vyjádření provozovatele vodovodu a souhlasy majitelů dotčených pozemků.
- Podání žádosti pro vydání rozhodnutí (územní souhlas/úžemní řízení) v příslušném stavebním řízení na příslušném stavebním úřadě,
včetně doložení vyjádření všech správců inženýrských sítí a ostatních dokumentů požadovaných
stavebním úřadem
- Vydání rozhodnutí v příslušném stavebním řízení
- Vyplnění žádosti o zřízení kanalizační přípojky u vodárenské společnosti
- Uzavření „Smlouva číslo … o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací“,
- Při uzavření „Smlouvy číslo … o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací“
uhradit zálohu ve výši 3000,- Kč na práce spojené s napojením kanalizační přípojky,
- Stanovení dne realizace
- Realizace kanalizační přípojky odbornou organizací, dle projektové dokumentace, pro něž bylo vydáno
rozhodnutí
- Realizace napojení na veřejnou kanalizaci
  Zákazník nesmí zasahovat do zařízení, které je ve správě vodárenské společnosti.
  Zákazník jen informuje o stavební připravenosti k napojení. Vlastní napojení provede zaměstnanec vodárenské společnosti.
- Doložit geodetické zaměření dané kanalizační přípojky
V závěru dokončovacích prací musí kanalizační potrubí projít zkouškou vodotěsnosti, při které je většinou přítomen pracovník poskytovatele služeb.
- Případná kolaudace dané kanalizační přípojky, dle požadavku příslušného stavebního úřadu a jeho rozhodnutí.
  doložení geodetického zaměření, projekt skutečného provedení.
- uvedení do provozu, Před samotným používáním je ovšem zapotřebí informovat správce veřejné sítě min. 1 týden před použitím.


Prvním krokem pro připojení k vodovodní síti je podat žádost o kanalizační přípojku na příslušném zákazníckém centru vodárenské společnosti.

Projektová dokumentace:
Technická zpráva(množství splaškové a dešťové vody)
Situace v měřítku (stávající kanalizace, navrženou přípojku a ostatní inženýrské sítě - 1:200 , 1:500)
Katastrální snímek (parcelní číslo, zákres vodovodu a přípojky, včetně širšího okolí - lokalizace v měřítku 1:2880, 1:1000), list o vlastnictví
Půdorys přípojky s umístěním revizní šachty včetně směrových kót
Schéma vnitřních rozvodů kanalizace ( suterén, 1.NP, řez objektem)
Revizní šachta, specifikace typu šachty s vyznačením veřejného prostranství
Výkres podélného profilu přípojky až po hlavní svod


Vodárenská společnost má 30dní na vyjádření.

Zásady umístění:

Přípojka vody by měla být co nejkratší, pokud možno kolmo na připojovaný objekt a měla
min. sklon DN 200 - 1%, DN 150 - 2%, max. dovolený sklon 40%,
Z hlediska promzrání v našich klimatických podmínkách je třeba uložit potrubí do nezámrzné hloubky minimálně 1,2-1,5m pod zem. Pod komunikací 1,8m. Při křížení s vodovodním potrubím musí být kanalizační vždy pod.
Potbrubí musí splňovat minimální vzdálenosti od ostatních inženýrských sítí.-tzv. ochranná pásma.
• U vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m. tedy 0,75m na obě strany.
• U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm včetně, 2,5 m.

Šachta musí být dostatečně přístupná a chráněná proti promrzání.


Základní požadavky na zřízení nové kanalizační přípojky:

 1. Každá nemovitost má mít jednu kanalizační přípojku. Více kanalizačních přípojek je možné zřídit v odůvodněných případech (velký objekt, spád u gravitační kanalizace).
 2. Napojení kanalizační přípojky na jinou kanalizační přípojku je možné pouze se souhlasem vlastníka stávající kanalizační přípojky a VaK Hodonín.
 3. Minimální jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150. Při jmenovité světlosti větší než DN 200 je nutno doložit projektovou dokumentaci hydrotechnickým výpočtem.
 4. Kanalizační přípojka má být co nejkratší a v přímém směru (od napojení na veřejnou kanalizaci po čistící revizní šachtu).
 5. Nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky jmenovité světlosti DN 200 je 10 ‰ a jmenovité světlosti DN 150 je 20  ‰. Největší dovolený sklon kanalizační přípojky je 400 ‰.
 6. Pokud není ve stoce nebo šachtě vložka nebo odbočka, je nutné pro připojovací kus přípojky vyfrézovat a osadit stokovou vložku dle EN 1610. Na potrubí nebo konstrukci stoky nesmí vzniknout trhliny, nebo jiná poškození. Připojení musí být pod úhlem 15° až 60°.
 7. Výškově se u neprůlezných stok přípojky zaúsťují do horní poloviny profilu stoky. Výjimečné, a to pouze se souhlasem provozovatele veřejné kanalizace, lze přípojku do DN 200 zaústit do vstupní a revizní šachty. V tom případě je zaústěna dnem v úrovni hladiny průměrného bezdeštného průtoku.
 8. Čistící revizní šachta osazená na kanalizační přípojce musí mít min. vnitřní průměr 400 mm. – viz foto
 9. U provozoven, u nichž je předpoklad vypouštění znečištěných odpadních vod z výroby, je nutno osadit čistící revizní šachtu o vnitřním průměru 600 mm tak, aby zde bylo možno dle potřeby instalovat odběrové zařízení kontrolních vzorků.
 10. Čistící šachta se zpravidla osazuje v místě, kde kanalizační přípojka přechází z veřejného prostranství na pozemek majitele nemovitosti – vlastníka kanalizační přípojky.
 11. Ochranné pásmo – území nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75 m od osy potrubí na každou stranu nesmí být zastavěné, ani osazené stromy, aby bylo možné přípojku opravit.

 

Realizace přípojky

Kanalizační přípojku může investor, tj. majitel připojované nemovitosti, realizovat kombinací různých způsobů.

a to:

 • zemní a stavební práce - lze svépomocí / firma/ dělník
 • samotná přípojka - odborná firma.
 • napojení na kanalizační síť - odborná firma za dozoru zaměstnance vodárenské společnosti/ vodárenská společnost

 

Možné je provést určité práce svépomocí nebo tyto práce zadat odborné firmě. Napojení na veřejnou kanalizaci je vysoce odbornou prací, a proto je mohou provádět pouze zaměstnanci vodárenské společnosti.

U kanalizačních přípojek je možná montáž a napojení jinou odbornou firmou, pouze však za dozoru zaměstnanců vodárenské společnosti.

Po provedení montážních prací, ale ještě před zasypáním potrubí, je třeba provést u kanalizace zkoušku vodotěsnosti s prověřením napojení na kanalizační řad a geodetické zaměření. Po zasypání výkopu se musí staveniště uvést do původního stavu, včetně dotčených chodníků a komunikací.
Přípojky z hlediska stavebního zákona

Podle § 103 odst. 1 písm. b) bodu 8. stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 metrů.
Pro většinu staveb připojujících se na infrastrukturu je vzdálenost do 50 metrů a tak nám bude stačí územní souhlas stavebního úřadu. Splníte-li délkové kritérium automaticky to neznamená, že Vám stačí územní souhlas. Je třeba splnit další náležitosti, abychom mohli žádat "zjednodušené" řízení - územní souhlas.
Číst 38677 krát

Související položky (podle značky)

O CHCI PROJEKT DOMU.cz

Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.

Login Form

KONTAKT NA NÁS