Projektová dokumentace

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Ohodnotit tuto položku
(49 hlasů)
PBŘ PBŘ

Navrhuje a zdůvodňuje technické, konstrukční, materiálové a příp. dispoziční řešení, objektu (případně technologického zařízení) z hlediska jeho požární bezpečnosti.

Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ), které je nedílnou součástí k žádosti o územní rozhodnutí a následně také k žádosti o stavební povolení či ohlášku

 

Co je vlastně to požárně bezpečnostní řešení stavby?

Obecně to lze shrnout takto v bodech:

Je to nedílnou součástí dokumentace ke stavebnímu povolení.

Pojednává především o vlastnostech materiálů, které lze na stavbě použít. Jaká požární odolnost materiálu (tedy např: jak dlouho je schopen materiál vydržet při požáru aniž by ztratil na důležich vlastnostech -únostnost apod.).- stěny, stropy, střecha a jiné konstrukce. Řeší také jaké mohou být použity dveře mezi jednotlivými místnostmi.


Odstupové vzdálenosti mezi objekty (zhlediska přenosu požáru na další objekty) Musíte tedy dodržet jak vzdálenosti od hrany pozemku nebo od souseda, ale též dodržet vzdálenosti uvedené v dokumentaci požárně bezpečnostního řešení. V opačném případě je nutná větší odolnost použitých materiálů. Což samozřejmě vede k větším finančním nákladům.

Tato dokumentace se zpracovává nejčastěji v počátečních fázích projektové dokumentace . Neboli hned po projektu studie domu. Projektant tak hned ví jaké materiály lze zvolit. V dokumentaci však nenajdete uvedený přesný materiál, ale jen požární odolnost materiálu ( EI, EW ). Dle těchto údajů jsou pak vybírány vhodné materiály s příslušnou požární odolností a ty jsou pak projektantem do projektové dokumentace zaneseny a též se promítne v technické zprávě.

Řeší též jaké bezpečnostní prvky je třeba do projektu vložit

Možnosti úniku z objektu a na jaké volné prostranství

Jak oslovit odborníka na zpracování požárně bezpečnostního řešení?

Využijete tento portál Chci projekt domu a vložte poptávku ZDARMA na požárně bezpečnostním řešením (zkr. PBŘ) ZADAT POPTÁVKU.

Ušetříte tak cenný čas a peníze obvoláváním jednotlivých firem.

Kdo může tuto dokumentaci zpracovat ?

Oprávněna zpracovávat požárně bezpečnostní řešení stavby je fyzická osoba, která získala oprávnění k výkonu projektové činnosti podle zvláštního předpisu. Požárně bezpečnostní řešení stavby musí zpracovatel opatřit vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky.

Příslušné podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují:

návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. Přitom se vychází z výšky stavby, stavebních konstrukcí, umístění stavby z hlediska předpokládaných odstupových, popř. bezpečnostních vzdáleností, údajů o navržené technologii a používaných ,zpracovaných nebo skladovaných látkách,

řešení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné hasební látky,

předpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti,

zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, popřípadě vyjádření potřeby zřízení jednotky požární ochrany podniku nebo požární hlídky,

grafické vyznačení umístění stavby s vymezením předpokládaných odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, připojení k sítím technického vybavení apod.

Požárně bezpečnostní řešení stavby, které je nedílnou součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolené obsahuje:

seznam použitých podkladů pro zpracování;

stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě;

rozdělení stavby do požárních úseků;

stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků;

zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti;

zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.);

zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení;

stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových , popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům;

určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku;

vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku;

stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany, ochrany nebo požární techniky;

zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti;

stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot;

Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby (dále jen "návrh"); návrh vždy obsahuje:

způsob a důvod vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, určení jejich druhů, popřípadě vzájemných vazeb;
vymezení chráněných prostor;
určení technických a funkčních požadavků na provedení vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti;
stanovení druhů a způsobu rozmístění jednotlivých komponentů, umístění řídících, ovládacích, informačních, signalizačních a jisticích prvků, trasa, způsob ochrany elektrických, sdělovacích a dalších vedení, zajištění náhradních zdrojů apod.;
výpočtová část;
stanovení požadavků na obsah podrobnější dokumentace;

rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

Jestliže se jedná o stavbu většího rozsahu nebo v případě požadavku orgánu státního požárního dozoru, tvoří nedílnou součást požárně bezpečnostního řešení výkresy požární bezpečnosti zpracované podle normativních požadavků. Výkresy požární bezpečnosti stavby obsahují:

grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární bezpečnosti;


požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů;

vyznačení únikových cest, směrů úniku a východů do volného prostoru, celkový počet unikajících osob a počty osob unikajících jednotlivými směry;

schéma vybavení požárně bezpečnostními zařízeními;

zdroje požární vody (vnější a vnitřní odběrní místa);

umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, popřípadě dalších rozvodů, umístění hlavních vypínačů elektrické energie;

způsob rozmístění a druhy hasicích přístrojů, bezpečnostních značek a tabulek;

vyznačení požárně nebezpečného prostoru stavby a sousedních objektů, přístupových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku a zásahových cest.

Rozsah zpracování a obsah PBŘ stavby může být v jednotlivých případech, v závislosti na rozsahu, velikosti stavby a pruhu předkládané dokumentace, přiměřeně omezen nebo rozšířen. Vždy však musí být dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti navrhované stavby. V odůvodnědných případech může být součástí PBŘ expertní zpráva nebo expertní posudek.

V případě, že předložené podklady nebo dokumentace, jejichž součástí je PBŘ stavby vykazují z hlediska požární bezpečností staveb nedostatky, orgán požárního dozoru podle závažnosti nedostatků uvede do souhlasného stanoviska podmínky nebo vydá nesouhlasné stanovisko s uvedením důvodů, pro které bylo nesouhlasné stanovisko vydáno. Jeden výtisk PBŘ stavby, které bylo součástí posuzovaných podkladů nebo dokumentace si orgán státního požárního dozoru ponechá ve své dokumentaci.

Při ověřování, zda byly dodrženy požadavky požární bezpečnosti staveb, prováděném zpravidla v rámci kolaudačního řízení při ústním jednání spojeném s místním šetřením, se zjišťuje, zda skutečné provedení stavby odpovídá požadavkům vyplývajícím z PBŘ stavby, podmínkám vyplývajícím ze stavebního povolení a vydaných stanovisek z hlediska požární bezpečnosti. Zjistí-li se při tom nedostatky, platí pro vydávání stanovisek obdobně stejné podmínky uvedené v předcházejícím odstavci.

 
 
Číst 21585 krát

O CHCI PROJEKT DOMU.cz

Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.

Login Form

KONTAKT NA NÁS