Příprava stavby

Odstupy staveb

Ohodnotit tuto položku
(10 hlasů)
Odstupy staveb

Při výběru pozemku je důležité si uvědomit, že nebudeme moct využít celou plochu pozemku pro stavbu domu, ale musíme respektovat jisté náležitosti. Nesmíme svým stavebním záměrem znehodnotit a omezit okolní pozemky.

Odstupové vzdálenosti jsou dány vyhláškou č. 501/2006 Sb § 25.Vzájemné odstupy staveb  o obecných požadavcích na využívání území, kterou upravila vyhláška č. 269/2009. Jedná se o odstup stavby od hranice se sousedním pozemkem, odstup mezi stavbami, odstup od komunikace.

Poloha domu musí splňovat požadavky architektonické, urbanistické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, např. technickou infrastrukturu.

Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m,  pokud v žádné protilehlých stěn nejsou okna obytných místností.

Obecně u pozemku, které nejsou zastavěné volí stavební úřad požadovanou vzdálenost od sousedního pozemku polovinu z požadované délky 7m tedy 3,5m od hranic pozemku.

V případě, že je má soused stavbu dále od společné hranice pozemků než 4 m, lze snížit z vaší strany vzdálenost na 2 m.

Vzdálenost stavby samostatné garáže, pergoly, altánu, apod.  umístěné na pozemku rodinného domu, od společných hranic pozemků rodinných domů nesmí být menší než 2 m.

Vnější hrany pochozí plochy rodinného domu, jako jsou terasa nebo balkón, která je nad přilehlým terénem  výše než 2 m, musí být nejméně 3 m od hranice sousedního pozemku.

Vytvářejí-li stavby pro rodinnou rekreaci mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 10 m.

Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace. Tento požadavek se neuplatňuje u budov umisťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a budov, jejichž umístění stanoví vydaná územně plánovací dokumentace.

Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy obvodových stěn, balkónů, lodžií, teras, dále od hranic pozemků a okraje vozovky pozemní komunikace.

Garáže a jiné menší stavby

Z důvodu zachování stávajících hodnot zástavby a v souladu s nimi je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory. Musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek. Stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek.

Vyjímky mohou být

Dle charakteru stavby, tvaru a velikosti pozemku, lze ve vyjímečných případech snížit odstupové vzdálenosti. V takovém případě musí majitel sousedního pozemku se snížením vzdálenosti souhlasit. Obecně se však stavební úřad nepřiklání k vyjímkám. Proto je vhodné tento záměr nejdříve se stavebním úřadem konzultovat.

Je nutné také vrát v potaz zásady sousedských vztahů, které jsou uvedeny v občanském zákoníku.

Vlastník stavby se totiž musí zdržet všeho, co by způsobilo vnikání imisí (vody, odpadů, prachu, kouře, pachů, světla, stínu, hluku apod.) na sousední pozemek v míře nepřiměřené místním poměrům, a čím by podstatně omezil obvyklé užívání sousedního pozemku. Přímo přivádět imise na sousední pozemek (např. umístit vývod odpadních vod na hranici pozemku) je výslovně zakázáno.

Další faktory ovlivňující odstupy staveb

Požárně nebezpečný prostor

Součástí stavebního povolení je i projekt požárně bezpečnostního řešení stavby. Je zpracovávána jak pro novou tak i  pro rekonstruovanou stavbu. Měníme-li její funkci.

V této dokumentaci je řešen i tzv. požárně nebezpečný prostor(PNP). Zjednodušeně jde o prostor, kam až může zasahovat sálavé teplo od hořící stavby. Tento odstup slouží k tomu, aby nedocházelo k přenosu požáru na další stavbu či na jeho další části stavby. Proto nám tento prostor definuje odstupové vzdálenosti a materiálové řešení. 

Faktory ovlivňující PNP jsou především velikosti otvorů(okna, dveře), konstrukce stavby a výška.

Stavební projektant definuje umístění stavby dle vyhlášky na odstupové vzdálenosti. K jeho přesné poloze je třeba mít projekt požárně bezpečnostního řešení. Ten zpracovává často jiná osoba s jinou autorizací. Projektant rodinných domů má však řadu těchto spolupracovníků, kteří tuto dokumentaci zpracovávají.

Stavební úřad může projekt vrátit k přepracování pokud bude PNP zasahovat přes hranice pozemku.

Přesto je však nutné konstatovat, že PNB nemá zasahovat přes hranice vašeho pozemku, nikoliv nesmí.

 
 
Číst 28087 krát
Více z této kategorie: « Levné domy do milionu

O CHCI PROJEKT DOMU.cz

Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.

Login Form

KONTAKT NA NÁS